VOP

Všeobecné obchodné podmienky pri organizovaných splavoch

1. Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky SMT group, s.r.o. (ďalej len „Podmienky”) upravujú vzťahy medzi SMT group, s.r.o. , so sídlom Vígľašská 21, 851 05 Bratislava, IČO: 44110961, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51928/B a klientom v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (o účasti na splave), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je ustanovené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
Vzťahy medzi spoločnosťou SMT group, s.r.o. a jej klientmi sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými Podmienkami záväznými pre obe zmluvné strany.
2. Prihlásenie a zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom vzniká na základe prijatia záväznej prihlášky (objednávky) a zaplatenia zálohy vo výške 50% celkovej ceny, alebo úhradou plnej ceny poskytovaných služieb. Plná cena sa platí bez zálohy pri službách v cene do 30 EUR na osobu. O potvrdení prihlášky (objednávky) je klient informovaný písomne alebo e-mailom. Ak spoločnosť z vlastnej viny nie je schopná zabezpečiť objednané služby, klient bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená záloha.
Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami môže vzniknúť aj uzavretím samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára (štandardizovanej zmluvy), ktorú podpíšu obe zmluvné strany.

Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán
Spoločnosť sa zaväzuje odovzdať klientovi dohodnuté vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave.
Klient je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Klient je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie podľa Zmluvy je určené pre vodnú turistiku a je potrebné ho chrániť pred poškodením teplom (napr. oheň).

Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení spôsobené úmyselne alebo vzniknuté z nedbanlivosti alebo nesprávnym užívaním nebo z iných príčin zavinených alebo spôsobených klientom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí klient.

V prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia vybavenia sa klient zaväzuje zaplatiť spoločnosti do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie vybavenia spôsobené nedbanlivosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa klient zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí spoločnosť. Klient sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení vybavenia.
Pre prípad poškodenia člnov si spoločnosť môže účtovať vratnú zálohu (kauciu) za každú požičanú loď do výšky 40 EUR. Táto bude klientovi v plnej výške vrátená, ak nedôjde k vyššie uvedenému poškodeniu resp. znečisteniu vybavenia.

Úhrada dohodnutej ceny, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise Zmluvy.
V prípade, že klient podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje.
4. Ceny služieb
Ceny sú stanovené dohodou medzi spoločnosťou a klientom.
5. Stornovacie podmienky
Ak klient zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:
• najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20% zálohy
• najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50% zálohy
• najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie 70% zálohy
• menej ako 7 dní pred začiatkom akcie 100% zálohy
Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.
6. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb
Právo na zmeny v poskytovaných službách má spoločnosť v nasledovných prípadoch:
• v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok,
• v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov,
• pri nenaplnení minimálneho počtu klientov, nutného pre poskytnutie služby.
7. Zodpovednosť za bezpečnosť klientov pri splavoch
Každý klient spoločnosti sa zúčastňuje splavu na vlastné nebezpečenstvo. Klient je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora. V prípade voľby individuálnych aktivít musí klient príslušného inštruktora informovať. Inštruktor má právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Vylúčenie alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti.
8. Reklamácia služieb spoločnosti SMT group, s.r.o.
Ak klient zistí, že určité služby spoločnosti nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedeným v ponukovom liste, môže ich do 14 dní reklamovať. Ak možno reklamovať službu počas jej realizácie, treba tak urobiť zodpovednej osobe. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.
9. Spôsob úhrady za služby
Úhrada zálohy sa realizuje v hotovosti na mieste, bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet č. 2452911859/0200 vo Všeobecnej úverovej banke (variabilným symbolom je IČO spoločnosti, príp. Vaše rodné číslo) vo výške 50% zo sumy realizovaných služieb. Doplatok ceny uhradí klient v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).
V Bratislave, dňa 30.4.2008
Zmena: 1.1.2009