Malý Dunaj

TOP TRASY – najobľúbenejšie a nami odporúčané

1.      Bratislava, Vrakuňa – Vlky ( Malý Dunaj, dlzka trasy 1 den )

2.      Tomasov – Jelka ( Maly Dunaj , dlzka trasy 1 den )

3.      Bratislava, Vrakuna – Jelka ( Maly Dunaj, dlzka trasy 2 dni )

4.      Tomasov – Jahodna ( Maly Dunaj, dlzka trasy 2 dni )

DALEJ SI MOZETE VYBRAT Z NASLEDOVNYCH TRAS :

1.  Jahodná –  Topoľníky

2.  Dunajský Klátov – Topoľníky (Klátovské rameno)

3.  Madarasz – Topolníky

4.  Tomášov – Madarasz

5.  BA, Vrakuňa – Madarasz

6.  Jelka – Topoľníky

!! V pripade zaujmu pre vas zabezpecime taktiez splavy Mosonskeho Dunaja, stareho koryta Dunaja a skolu padlovania na Karloveskom ramene

MALÝ DUNAJ – všeobecné informácie

Malý Dunaj je nížinná rieka a rameno Dunaja. Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške 106,5 m do Dunaja.
Dĺžka rieky je 142 km po Váh. Brehy sú lemované kríkmi a stromami, neskôr poliami. V kilometráži je započítaná 24,5 km dlhá trasa po Váhu k sútoku s Dunajom.
Malý Dunaj je rýchlosťou toku 3 – 5 km/h nížinnou riekou, pričom je len veľmi málo úžin a plytčin, kde sa rýchlosť na krátky čas nepatrne zvýši. Rieka je regulovaná od začiatku (Malý Dunaj je napúšťaný v Bratislave v prístave z Dunaja), vteká v Kolárove do Váhu a nakoniec v Komárne späť do Dunaja.
Rieka je splavná počas celého roka, v obtiažnosti zaradená ako ZW C (mierne prúdiaca rieka s rýchlosťou toku 3-5 km/h). Dosahovaná cestovná rýchlosť je medzi 25 až 30km za deň.
V blízkosti Malého Dunaja sa nachádzajú obce: Bratislava (Mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa), Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Vlky, Janíky, Hurbanova Ves, Nový život, Jelka, Blahová, Potônske Lúky, Dunajský Klátov, Jahodná, Horné Mýto, Trhová Hradská, Topoľníky, Trstice a Kolárovo. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov – ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Do Malého Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Blatina, Čierna Voda a Klátovské rameno. Plocha povodia Malého Dunaja je 3173 km2.

Fauna a flóra

V Malom Dunaji a v jeho bezprostrednom okolí žije viacero druhov zaujímavých a vzácnych živočíchov a rastie mnoho druhov rastlín a húb.

Fauna

V Malom Dunaji a jeho okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíšne druhy. Z cicavcov sú tu zastúpené najmä kunka červenobruchá, vydra riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.

Flóra

Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí Malého Dunaja sú topoľ čierny, topoľ biely, vŕba krehká, vŕba biela, jaseň štíhly a jelša lepkavá. Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne hlohy, plamienok plotný, svíb krvavý, bršlen európsky, chmeľ obyčajný a brečtan popínavý. Z vodného rastlinstva sú zastúpené predovšetkým truskavec obyčajný, lekno biele, leknica žltá, vodomor kanadský, stolístok praslenatý, pálka širokolistá.

Turizmus

Malý Dunaj a jeho okolie ponúka mnoho možností na trávenie voľného času. Mestá a obce v okolí majú viacero zaujímavostí. Spomenúť treba napr. kaštiele a parky v Malinove a Tomášove, výborné reštaurácie ponúkajúce okrem iného miestne rybie špeciality, napr. v Zálesí, Jelke či Jahodnej (Alba Regia) alebo jedinečné pamiatky ľudového staviteľstva, ktoré sú reprezentované vodnými mlynmi. Obľúbené je aj termálne kúpalisko v Topoľníkoch. Samotná rieka ponúka výborné možnosti rybárčenia. Splav Malého Dunaja patrí medzi nezabudnuteľné zážitky.
Vodné mlyny na Malom Dunaji
Na Malom Dunaji sa zachovali štyri historické vodné mlyny. V Jelke, Tomášikove a Jahodnej sú to kolové mlyny, v Kolárove plávajúci (lodný). Na Klátovskom ramene sa nachádza mlyn neďaleko Dunajského Klátova. Mlyny sú premenené na múzeá v prírode.

Vodná turistika

Malý Dunaj sa dá využívať na vodnú turistiku. Splav Malého Dunaja patrí k najkrajším zážitkom tohto druhu trávenia voľného času na Slovensku. Je vhodný aj pre začiatočníkov či rodiny s deťmi. Výška hladiny rieky v dôsledku existencie výpustového objektu pri odčleneňovaní rieky z hlavného toku Dunaja takmer nekolíše. V dôsledku toho je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav, ktoré na iných riekach prinášajú mnoho odpadu “povešaného” po stromoch. Príroda okolia rieky sa preto dá poväčšine prirovnať k “džungli”.
Najznámejšie a pravdepodobne najnavštevovanejšie táborisko pre vodákov sa nachádza pri kolovom vodnom mlyne v Jelke, kde je viacero občerstvovacích zariadení a aj luxusnejšia reštaurácia pri Rybárni Sv. Petra.
Splav Malého Dunaja: úsek Bratislava Vrakuňa – mlyn Jelka
Obvyklým miestom na začiatok splavu Malého Dunaja je most cez Malý Dunaj na Popradskej ulici (vo Vrakuni) neďaleko cintorína Ružinov na strane pri čerpacej stanici. Dá sa však nastúpiť aj hneď za vtokovým objektom, no v tomto úseku je viacero nepríjemných stok. Po nalodení plavba vedie povedľa cintorína popod visutý most pre peších a cyklistov. Za visutým mostom sa z ľavej strany pripája mŕtve rameno. Rieka ďalej tečie popri upravenom vrakunskom nábreží, ktoré sa končí pri moste Hradská (o pylóny mosta sú zakliesnené viaceré konáre, je nutná opatrnosť). Hneď za mostom si treba dať pozor na trčiaci kus rúry v strede toku. Na tomto mieste je tiež dobré naloďovacie miesto vhodné na začiatok splavu. Nasleduje relatívne nízko položený produktovod, za ním železničný most a dva veľmi nízko položené parovody, ktoré však plavbu na malých plavidlách neohrozia. Za nimi sa po ľavej strane nachádza čistiareň odpadových vôd, ktorá sa pripomenie nezameniteľnou vôňou. V tejto časti toku už rieka dostáva svoj typický nížinný ráz. Je lemovaná porastom typickým pre lužné lesy s množstvom vodného vtáctva či vodných cicavcov. Po podplávaní ďalšieho málo využívaného mosta sa dostávame na úroveň Letiska M.R. Štefánika, ktorého prítomnosť v jednej línii s pristávacou dráhou naznačuje zaujímavý šikmo postavený konvexný lanovo betónový most slúžiaci ako nosník na pristávacie svetlá. Inšpiratívne je prelietavanie lietadiel priamo nad hlavou. Ďalší most v poradí dáva na známosť, že sa blížime k vtoku malebnej Blatiny, ktorá je vyústením Šúrskeho kanála. Odporúča sa prehliadka tohto takmer stojaceho toku so zachovaným charakterom lužného lesa a viacerými kolóniami leknice žltej. Priamo pri vtoku Blatiny je vhodné miesto na bivak. Malý Dunaj sa ďalej stáča doprava okolo kameňolomu pri Moste pri Bratislave a doľava popri novovýstavbe v Malinove. Prechádza popod most spájajúci Malinovo so Zálesím, kde sa dá relatívne pohodlne nastupovať či vystupovať z lodí. Rieka pokračuje popri obci Zálesie (hneď povedľa zastávky SAD na ľavej strane, taktiež vhodné miesto na začiatok či koniec splavu) a ďalej pomimo blízkych obcí. Zatáča doľava (nesprávny údaj na mape VKÚ 1:50 000 Malé Karpaty, ktorý nesprávne označuje hlavný tok smerom doprava). Po pravej strane je betónový výtokový objekt s nápisom Malinovo. Po niekoľko sto metroch sa po ľavej strane nachádza hausbót slávnej trampskej osady “Zelená sedma” a neďaleko neho taktiež na ľavej strane “totemový háj” “U Rusa” s viacerými zaujímavými totemami. Z ľavej strany sa pripája širokým vtokom Biela voda. Od ústia Bielej vody po cca 2 km meandrujúcom úseku nás rieka privedie k prehrádzke, ktorá zadržiava väčšie množstvo odpadkov. Je splaviteľná po svojej pravej strane popod veľmi nízko položenú lávku, pod ktorou sa treba výraznejšie skloniť, nie je však potrebné prenášanie lodí. Za priehradkou sa dostávame do priehrady so stojatou vodou, ktorú treba prepádlovať. Ponad priehradu vedú drôty vysokého napätia. Treba sa preplaviť až k priehradnému múru, kde sa musia na pravej strane za značkou prenášať lode. Za priehradou sa rýchlosť toku trochu zvýši. Po chvíli sa dostávame na dohľad obce Tomášov a pod most spájajúci Tomášov a Novú Dedinku. Tesne pred mostom sa na pravej strane nachádza pár metrov od rieky sympatická krčma s dobrou kuchyňou, špecialitou je halászlé. Za mostom na pravej strane je strelnica na asfaltové holuby a strelci nie sú veľmi priateľskí, takže neprovokovať! Po väčšom meandri prichádzame k obľúbenému táborisku Vlky, ktoré však nie je označené, preto je potrebná pozornosť. Vystúpiť treba na pravej strane tesne pred ostrovom, ktorý s oboma brehmi spája dosť zničený, nepoužiteľný železný most. Neďaleko táboriska v obci Vlky za ihriskom je príjemná krčma. Za ostrovom sa tok mierne rozšíri a pokračuje popri novovýstavbe na ľavej strane. Rieka tu vstupuje do svojho najkrajšieko úseku na trase BA – Jelka. Tečie postupne okolo troch ostrovov, ktoré sú splaviteľné z oboch strán, odporúča sa však pravá strana, ktorá v niektorých častiach dokonca vytvára menšie pereje, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť. Malý Dunaj potom tečie popod dve vedenia vysokého napätia, za ktorými sa po cca 3 km dostáva pod most Hurbanova Ves – Zlaté Klasy. Je možné ísť sa občerstviť do krčmy v obci Hurbanova Ves, ak vystúpime na pravom brehu (ľavý je ťažko prístupný) tesne za mostom a cez most sa po cca 1,5 km dostaneme do obce. Za mostom rieka meandruje širším tokom až k Jelke. Na začiatku obce sa nachádza prírodné prístavisko a sympatická reštaurácia Ister s dobrou kuchyňou. Viacerých vodákov dobrá krčma a pekný priestor láka na zakempovanie, neodporúča sa však, nakoľko miestni obyvatelia okolitých domov sa vôbec nesprávajú priateľsky. Lepšie je preto po občerstvení nasadnúť na lode a plaviť sa popri samotnej obci Jelka daľej. Podplavíme most spájajúci Nový Život – Eliášovce s Jelkou a po niekoľkých meandroch sa dostávame k obľúbenému táborisku pri kolovom vodnom mlyne Jelka. Tu je viacero bufetov, možnosť táborenia a aj luxusnejšia reštaurácia pri Rybárni Sv. Petra.
Celý uvedený úsek sa dá bez výraznejšieho veslovania prejsť za cca 14 hodín.